You are currently browsing the tag archive for the ‘kommentarsfält’ tag.

Vem ansvarar för förtal i omodererade kommentarer?

Att den som publicerar andras kommentarer ansvarar för innehållet i dem, står klart i svensk rätt. Dock är det ännu inte utrett huruvida en innehavare av en webbplats ansvarar för förtal i omodererade läsarkommentarer på webbplatsen. Själv uttalade jag, måhända alltför kategoriskt, för två år sedan att ”[f]ör förtal i omodererade kommentarer ansvarar endast kommentatorerna själva, oavsett vem som äger webbplatsen där de lagts in” (Vem ansvarar för förtal på Internet?, Infotorg Juridik 2011-09-09). Linköpings tingsrätt delade denna uppfattning i en dom i mars. Fallet rörde kommentarer på (vad tingsrätten ansåg vara) ett medieföretags blogg. För att kunna ansvara civilrättsligt för ”underlåtenheten att radera kommentare[r]” krävs, enligt tingsrätten, ett ”därtill kopplat straffrättsligt ansvar, antingen enligt förtalsregleringen i brottsbalken eller enligt BBS-lagen” (lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor). Enär BBS-lagen enligt tingsrätten ”uttömmande reglera[r]” garantansvaret för den som tillhandahåller en blogg, och enär denna lag inte omfattar förtal, kan inte medieföretagets företrädare ha gjort sig skyldiga till förtal. Domen har kritiserats av professor Mårten Schultz, som i tingsrätten ingav ett rättsutlåtande till stöd för käranden, i tidningen Journalisten (Viktig dom ger bloggare fribrev vid förtal, 2013-03-14) och i Medievärlden (Ny dom: inget ansvar för omodererade kommentarer, 2013-03-13). Tingsrättens dom är överklagad till Göta hovrätt, som ännu inte har meddelat dom.

Ett fall i Europadomstolen

I Estland har domstolarna valt ett mer pragmatiskt angreppssätt.

Webbplatsen Delfi.ee är en estnisk nyhetsportal där upp till 330 nyhetsartiklar per dag publiceras. Nedanför artiklarna kan läsarna skriva kommentarer till dem och publicera kommentarna genom klickning på en ”Publicera kommentar”-knapp. Kommentarerna hamnar direkt efter klickning på separata webbsidor till varje artikel (elektroniska anslagstavlor, om man så vill), som visas genom klickning på en ”Läs kommentarer”-knapp, placerad bredvid ”Publicera kommentar”-knappen. Ingen föregående granskning av kommentarernas innehåll förekommer, men kommentarerna efterhandsmodereras och det finns möjlighet för läsarna att genom ett enkelt klick anmäla olämpliga kommentarer till Delfi. Ett filter exkluderar automatiskt kommentarer som innehåller vissa vulgära ord. Det finns även moderatorer som stundom raderar olämpliga kommentarer på eget bevåg. Enligt kommentatorsreglerna på webbplatsen är kommentatorerna själva ansvariga för sina kommentarer, men Delfi tillåter inte inte hot, förolämpningar, uppvigling och annat som bryter mot god sed, och förbehåller sig rätten att ta bort sådana kommentarer. Delfi förfaller sålunda uppbyggd som många svenska mediasajter (förutom att kommentarerna på svenska webbplatser ofta syns direkt i anslutning till artikeln, utan att läsaren måste klicka för att komma till en separat kommentarsida).

Jag ska nu referera/översätta Europadomstolens (första avdelningen) dom meddelad den 10 oktober 2013 (klagomålsnummer 64569/09).

Delfi publicerade i januari år 2006 en artikel, kallad ”SLK förstörde planerade isvägar”, om att SLK, ett rederi i vilket L var majoritetsägare, flyttade sina färjor från en färdrutt till en annan, och därigenom bröt isen på isvägar (allmänna vägar över öppet hav från estniskt fastland till vissa estniska öar), så att dessa (gentemot SLK:s färjetrafik billigare) färdvägar hölls stängda flera veckor. Vid tidpunkten inkom ungefär 10 000 läsarkommentarer dagligen, majoriteten avgivna under pseudonym. På två dagar inkom 185 läsarkommentarer till artikeln om SLK, varav ungefär 20 innehöll hot och smädesord mot L, bl.a. ”gå och dränk dig”, ”usling”, ”jävla skithuvud”, ”brinn i ditt eget skepp, sjuka jude”, ”in med [L] i ugnen”, ”skurk”, ”döda den jäveln”, ”jävla apa”, ”en gris skall slaktas”, ”han beter sig svinaktigt”, och ”skit på [L:s] huvud”. Efter sex veckor framställde Ls jurister krav mot Delfi, att de skulle ta bort de tjugo kommentarerna och erlägga ett visst ideellt skadestånd. Delfi raderade omgående kommentarerna, men vägrade betala skadestånd.

Efter flera turer i de estniska domstolarna, fann Estlands högsta domstol till sist att Delfi var skadeståndsskyldigt gentemot L, och Delfi förpliktades utge 5 000 estniska kronor (cirka 3 000 svenska kronor) i ideellt skadestånd (närmast kränkningsersättning i Sverige). Domstolen konstaterade bl.a. att antalet läsarkommentarer påverkar antalet läsare och att Delfi därför har ett ekonomiskt intresse av kommentarerna. Delfi hade kontrollen över kommentarerna när de väl avgetts, och inte kommentatorerna själva, som inte kunde redigera eller radera olämpliga kommentarer, utan bara anmäla dem. Emedan Delfis innehavare drivs av ett ekonomiskt intresse, menade domstolen att företaget agerar på ett liknande sätt som utgivare av tryckta tidningar. Såväl kommentatorerna själva som Delfi ansvarade således för innehållet, och det var upp till käranden att välja lämplig motpart. Enär Delfi skulle ha förhindrat publicering av olagliga kommentarer och på eget initiativ raderat dem när de väl var publicerade, hade Delfi agerat rättsstridigt, menade domstolen.

Delfi tog saken till Europadomstolen, och menade att deras yttrandefrihet enligt artikel 10 i Europakonventionen hade inskränkts på ett oproportionerligt sätt. Domstolen, som konstaterade att Delfis yttrandefrihet faktiskt hade inskränkts, menade att inskränkningen av Delfis yttrandefrihet var laglig enligt estnisk rätt och tillgodosåg ett legitimt intresse, nämligen skyddet för andras rykte och rättigheter. Domstolen konstaterade att det faktum, att den estniska domstolen ansåg att även kommentatorerna principiellt sett var ansvariga för sina skriverier, inte gjorde det mindre legitimt att hålla Delfi ansvarigt för skador å annans rykte eller rättigheter.

När det gällde kriteriet att en inskränkning av yttrandefriheten ska vara ”nödvändig i ett demokratiskt samhälle”, gjorde Europadomstolen följande överväganden i det konkreta fallet (bortsett från generella påpekanden om förhållandet mellan yttrandefriheten och rätten att skydda sitt rykte). Parterna var ense om att läsarkommentarerna var av förtalande karaktär. Frågan i målet var således huruvida de estniska domstolarnas krav på att Delfi skulle tillse att läsarkommentarer på Internetportalen inte kränkte enskildas rätt, var förenligt med artikel 10 i Europakonventionen. Domstolen konstaterade att artikeln handlade om ett ämne av visst allmänt intresse, och att den i sig var neutral och balanserad. Dock, menade domstolen, handlade artikeln om ett rederis ageranden vilka påverkade många människor negativt. Domstolen skrev: ”Därför anser domstolen att det klagande företaget, genom att publicera artikeln i fråga, kunnat inse att den skulle kunna ge upphov till negativa reaktioner gentemot rederiet och dess ledning och att det, med hänsyn till det allmänna rykte läsarkommentarer på Delfis nyhetsportal hade, förelåg mer än genomsnittlig risk för att de negativa kommentarerna skulle gå utöver gränserna för acceptabel kritik och nå karaktären av opåkallade förolämpningar eller hatpropaganda.” Vidare konstaterades det att antalet kommentarer var över medel och att ämnet uppenbarligen var intressant för läsarna. Domstolen drog slutsatsen, att Delfi kunde förväntas iaktta viss försiktighet under dessa omständigheter, för att undvika förtalsansvar.

Domstolen anser att Delfi inte helt försummat sitt ansvar, emedan man tillhandahållit ett enkelt anmälningssystem (en knapp, utan krav på motivering), kommentatorsregler, moderatorer som då och då rensade på eget initiativ, och ett (olyckligtvis inte helt effektivt) ordfilter, men att dessa åtgärder inte varit tillräckliga för att förhindra alla hot och förolämpningar, och därmed inte utgjorde tillräckligt skydd för tredje mans rätt. Vid bedömningen av om inskränkningen av Delfis yttrandefrihet varit proportionerlig, beaktade Europadomstolen den estniska domstolens konstaterande, att Delfis reklamintäkter var avhängiga antalet läsare och kommentarer. Den menade även att publicering av kommentarer på en stor nyhetsportal på Internet medför en stor läsekrets för kommentarerna, samt att Delfi – inte den person som kunde komma att bringas i vanrykte – visste när artikeln skulle publiceras och kunde förutse vilka kommentarer den kunde ge upphov till, och vidta tekniska eller manuella åtgärder för att förhindra spridning av förtalande uppgifter. Kommentatorerna själva kunde i sanning inte ändra eller redigera sina kommentarer. Därför ansåg domstolen att Delfi utövade väsentlig kontroll över de publicerade kommentarerna, ehuru Delfi inte utnyttjade sin kontroll till fullo.

Domstolen beaktade också att de estniska domstolarna inte förelade Delfi att förfara på något specifikt sätt – t.ex. införa förhandsgranskning eller registrering av kommentatorer – utan ämnade det öppet för Delfi att själv vidta nödvändiga åtgärder. Detta utrymme som lämnats Delfi ansåg domstolen var en viktig faktor som minskade ingreppets påverkan på yttrandefriheten.

Delfi hade även gjort gällande att L kunde ha riktat sin talan mot de faktiska upphovsmännen till kommentarerna. Estlands regering hade svarat att det vore svårt att identifiera vem som var civilrättsligt ansvarig. Även om man kunde finna en dators IP-adress och faktiska position vore det extremt svårt att identifiera vem som faktiskt skrev kommentaren. Europadomstolen höll med, och skrev: ”Det skulle förvisso, av rent tekniska skäl, framstå som oproportionerligt att lägga bördan att identifiera de förtalande kommentarernas upphovsmän på den skadelidande i ett fall som detta. Med hänsyn till statens positiva förpliktelse enligt artikel 8, som kan innefatta vidtagandet av åtgärder ägnade att garantera respekten för privatlivet även beträffande relationer mellan enskilda […], är domstolen inte övertygad om att åtgärder, som tillåter en skadelidande att väcka skadeståndtalan blott mot författare av förtalande kommentarer i detta fall skulle ha säkrat ett effektivt skydd för den skadelidandes rätt till privatliv. [Domstolen] konstaterar att det var klagandeföretagets val att tillåta kommentarer från icke registrerade användare, och att det därigenom måste anses ha påtagit sig visst ansvar för dessa kommentarer”.

Domstolen angav sig ha i åtanke det viktiga önskemålet från många Internetanvändare, att inte röja sin identitet när de begagnar sig av sin yttrandefrihet. Dock, menade domstolen, manar det faktum, att information som tillgängliggjorts för allmänheten via Internet kan spridas och förbli tillgänglig för evigt, till försiktighet. Att information så lätt sprids genom Internet, som innehåller en väldig mängd information, innebär att det är svårt att finna förtalande uppgifter och avlägsna dem. Så är fallet för en tillhandahållare av en nyhetsportal, men det vore, skriver domstolen, en ”ännu tyngre börda för en potentiell skadelidande, som mindre sannolikt har resurser att ständigt övervaka Internet”. Slutligen konstaterade domstolen att summan 5 000 estniska kronor (320 euro), för den som yrkesmässigt drivit en av de största Internetnyhetsportalerna i Estland, inte på något sätt kunde anses oproportionerlig i förhållande till det rättsstridiga agerande de estniska domstolarna konstaterat.

Europadomstolen sammanfattade sina ställningstaganden genom att skriva, att under rådande omständigheter – särskilt kommentarernas förolämpande och hotande karaktär, det faktum att kommentarerna avgavs som reaktion på en artikel publicerad av Delfi på en yrkesmässigt driven kommersiell nyhetsportal, de otillräckliga åtgärder som Delfi vidtagit för att förhindra att tredje man bringas i vanrykte och för att säkra en realistisk möjlighet att göra kommentatorerna själva ansvariga, samt den måttliga sanktion Delfi ålagts – fann domstolen det utgjorde en ”berättigad och proportionerlig inskränkning av klagandeföretagets yttrandefrihet”, att de estniska domstolarna ansett Delfi ansvarigt för förtalande kommentarer skrivna av nyhetsportalens läsare.

Slutsatser

Europadomstolen anser således att det inte är orimligt att en kommersiell nyhetssajt åläggs betala en mindre kränkningsersättning till en tydligt förtalad person, på grund av innehållet i omodererade läsarkommentarer. Av särskild vikt har uppenbarligen varit att nyhetssajten inte tillsett att kommentatorerna själva har kunnat identifieras och hållas ansvariga för sina skriverier. En annan bedömning hade således månne kunnat väntas, såvida nyhetssajten hade påkallat användarregistrering med e-legitimation, så att det (i vart fall bortom rimliga tvivel) stått klart för envar vem som faktiskt skrivit och därmed ansvarat för varje avgiven kommentar. Det kan rimligen inte vara tillräckligt att man kan få fram IP-adressen eller identifiera den dator som använts, av de skäl som Estlands regering angav.

Det är oklart vilken påverkan Europadomstolens ställningstaganden kan ha på svensk rätt. Kränkningsersättning enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen, SkL, förutsätter nämligen att någon ”allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära”. Som Linköpings tingsrätt konstaterar är det skadeståndsrättsliga ansvaret kopplat till ett straffrättsligt ansvar, även om man får anta att även den som i mindre mån medverkar till ett brott i regel blir skadeståndsskyldig i samma utsträckning som övriga medverkande (6 kap. 4 § SkL). Den fråga som svensk domstol måste besvara, är om man genom underlåtenhet att radera inlägg kan begå förtalsbrott, och därmed bli skadeståndsskyldig med anledning av brottet. När det gäller hets mot folkgrupp (som också handlar om spridning av information), har Högsta domstolen slagit fast att man (i vart fall i regel) inte kan döma den för hets mot folkgrupp, som underlåtit att ta bort andras meddelanden från sin elektroniska anslagstavla (även om brott mot BBS-lagen kan komma i fråga). HD öppnade dock för möjligheten att döma den som underlåtit att ta bort ett meddelande om ”det är fråga om särskilt kvalificerade fall i vilka en underlåtenhet att hindra fortsatt spridning klart framstår som lika straffvärd som en aktiv spridning av ett meddelande” (NJA 2007 s 805). Vad som krävs för att en underlåtenhet skall anses så straffvärd, är alltså hittills inte utrett.

Massmedierna och andra sajter med reklamintäkter, som tillåter omodererade läsarkommentarer, har att invänta Göta hovrätts bedömning i det ovan nämnda målet.

I förra veckan publicerade vi på juridikbloggen en sammanställning av jur kand Benjamin OJ Boman rörande ansvaret för kränkningar i kommentarsfält. Sammanställningen finns här. Sedan dess har flera nya aspekter kommit till, bland annat rörande utgivningsbeviset för sajten Realisten som JK reagerat på. Rättsläget tycks delvis oklart, vilket är särskilt besvärande eftersom det rör grundläggande yttrandefrihetsfrågor. Därtill är rättsläget delvis otillfredställande.
 
Jag bad några särskilt kunniga jurister kommentera Bomans inlägg. Först in med intressanta synpunkter är Per Hultengård, chefsjurist på Tidningsutgivarna och expert på tryckfrihetsfrågor. Tack för det, Per!
 
Nedan följer de frågor jag ställde till Per med anledning av Bomans inlägg och de svar som Per skickade in.
 
*
Mårten:  Min första fråga är om du delar de bedömningar av rättsläget som Boman gör.
 
Per: Ja, jag delar i allt väsentligt den bedömning som görs i Bomans inlägg – med det påpekande som Martin Brinnen gjort i en kommentar ang. bilageregeln. Sedan är det ju viktigt att understryka att många frågeställningar på det här området är oprövade och därför bara kan bli föremål för just bedömningar.
 
Mårten: Boman framhåller att en webbtidning som frivilligt sökt skydd under grundlagarna inte får innehålla inlägg som inte godkänts av redaktionen. Det innebär att ett öppet kommentarsfält inte är tillåtet för dessa tidningar. För det fall sådana kommentarer ändå tillåts kan det vara en anledning att dra in utgivningsbeviset. Således kan inte renodlade webbpublikationer som sökt skydd under grundlagarna tillåta användargenererat innehåll utan förhandsgranskning. Anser du att detta stämmer och är det i s f en lämplig lösning?
 
Per: Riktigt så strikt så att webbplatser med utgivningsbevis ö h t inte skulle få innehålla inlägg som inte godkänts av redaktionen är det ju inte (det framgår också av kommentarerna på juridikbloggen. Radio- & TV-myndigheten hade till en början en väldigt strikt hållning och krävde att omodererade kommentarer skulle avskiljas i ett eget fönster, i annat fall fick man avslag på en ansökan om utgivningsbevis. I dag uppfattar jag att man har en något mera flexibel inställning. Jag tycker att det viktiga är att man tydligt ska kunna avskilja vad som kommer från redaktionen och vad som är omodererade kommentarer – sättet på vilket det sker bör vara upp till sajtinnehavaren att bestämma.
 
Mårten: Är det en brist att inte den s.k. BBS-lagen tar upp ärekränkning?
 
Per: Jag tycker snarare att den stora bristen är att ärekränkningar utanför det grundlagsskyddade området så sällan lagförs. Frågan är dock – med tanke på hur vanliga ärekränkningar här är  – om det är rimligt att lägga även detta ansvar på budbäraren, d v s tjänsttillhandahållaren?
 
Mårten: Hovrätterna har bedömt att den som godkänner förtalande kommentarer i ett förhandsmodererat kommentarsfält svarar för den ärekränkning som därmed uppstår. Det är genom att man trycker på ”godkänn” som uppgiften sprids. Är det rimligt att ett ansvar också bör föreligga när innehavaren eller moderatorn underlåter att ta bort en kränkande kommentar som hon blivit uppmärksammad på? Det skulle i s f innebära ett ansvar även för efterhandsmodererade (eller för den delen inte alls modererade) bloggars eller andra webbpublikationers innehavare/moderatorer.
 
Per: Nej, jag tycker inte att man kan gå längre än det ansvar som BBS-lagen ålägger tjänsttillhandahållaren, d v s en tillsynsplikt och en skyldighet att plocka bort. Väljer man att förhandsgranska, vilket ju nu allt fler återgår till, får man däremot ta ansvaret för vad man då faktiskt väljer att publicerar – antingen som utgivare under YGL, eller om man nu verjkar utanför YGL-området som ansvarig för den blogg man driver.
 
Mårten: Min femte fråga är denna: Boman menar att om tidningar inte förhandsmodererar kommentarer i sina kommentarsfält så omfattas det inte av grundlagen. Är det, om du inte gör en annan tolkning, inte märkligt? Hela TF:s maskineri sätts i så fall ur spel, trots att kommentarerna görs inom webbpublikationens ram.
 
Per: Jag delar Bomans bedömning som du återger den i fråga fem. Sedan kan man förstås tycka att det blir lite konstigt – sajten blir ett lapptäcke där du som utgivare svarar för vissa delar och inte för andra – men principen om ensamansvar förutsätter ju att den som nu bär detta ansvar har en rimlig möjlighet att kontrollera vad som publiceras eftersom denne bär straffansvaret. Då kan inte grundlagsskyddet – och därmed utgivaransvaret – utsträckas till att också omfatta icke förhandsgranskade kommentarer, menar jag.
 
Per fortsätter: I övrigt kan jag tillägga att det vi nu ser på tidningssajterna är en pendelrörelse som går tillbaka till vad som praktiskt tillämpades från början. För tio år sedan tillämpade så gott som alla tidningssajter förhandsgranskning. Sedan har allt fler övergått till efterhandsmoderring – ofta med extern hjälp – i takt med att kommentarsvolymerna ökat. Och nu återgår man till förhandsgranskningen. Det är också en återgång till det klassiska TF & YGL-utgivarkonceptet, d v s att man som utgivare tar ett helhetsansvar för vad som publiceras. 
 
 
 

Benjamin O J Boman är förmodligen Sveriges mest erfarna ombud i rättegångar rörande ärekränkningar på Internet. I nedanstående gästinlägg gör Boman en genomgång av de olika ansvarsregler som kan bli aktuella. Hans genomgång visar hur snårig juridiken härvid är. Men hans utredning ger också upphov till flera rättspolitiska frågor.

WEBBSIDEKOMMENTARER OCH GÄLLANDE RÄTT

– en hemsida är normalt sett inte skyddad av grundlagarna, utan polis och åklagare får i vanlig ordning ingripa mot brott i dessa medier; den som blivit förtalad på en hemsida kan stämma innehavaren av hemsidan, om denne inte är anonym dvs. Det är inte otillåtet att ha en anonym hemsida eller skriva anonyma inlägg, och polis och åklagare får inte kontrollera vem som skrivit inlägg, om inte brottet ligger på fängelsenivå

– grundlagsskydd innebär att tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen gäller för en innehållet i ett medium; detta innebär att bara Justitiekanslern får besluta om tvångsåtgärder och allmänt åtal mot mediet, och att man har rätt till politiskt tillsatt jury i en rättegång om brott i skriften, samt att meddelare och författare är skyddade från ansvar för innehållet (ensamansvar för utgivare gäller)

– alla tidningar och webbtidningar som vill ha grundlagsskydd, måste ha ansvarig utgivare; den ägare som ger ut en skrift utan utgivare, skall straffas för detta (JK väcker åtal)

– det finns fyra olika sorters skydd, vad gäller tidningar: 1) en tryckt tidning är skyddad för att den är tryckt, 2) en radiosändning (kanhända även ett e-nyhetsbrev) eller teknisk upptagning, som bara återger innehållet i en tryckt tidning, ses som en ”bilaga” till den tryckta tidningen, och är därför skyddad enligt den s.k. bilageregeln i tryckfrihetsförordningen, 3) en webbsida som drivs av redaktionen för en grundlagsskyddad tidning eller av ett företag som yrkesmässigt framställer tryckta skrifter eller en nyhetsbyrå, är automatiskt skyddad som s.k. databas, 4) en webbtidning kan få skydd om ägaren frivilligt ansöker om, och får, utgivningsbevis; då blir webbtidningen en databas. Punkterna 3 och 4 omfattas av databasregeln i yttrandefrihetsgrundlagen.

– databaser (webbsidor drivna av massmedieföretag, som omfattas av databasregeln) är bara skyddade i den mån de inte kan ändras av vem som helst, utan bara av redaktionen för skriften; så är det för att utgivaren bara ska ansvara för det som redaktionen har godkänt.

– en webbtidning som sökt frivilligt skydd, får INTE innehålla information som har publicerats utan godkännande från redaktionen; sådant material omfattas inte av grundlagen, och förekommer det innebär detta att utgivningsbeviset kan dras tillbaka. Alltså MÅSTE kommentarer på sådana webbtidningar vara förhandsmodererade.

– gällande kommentarer i tidningar som omfattas av automatiskt skydd enligt punkt 3 ovan, får tidningarna välja själva om de ska omfattas av grundlagen eller inte. Om kommentarerna inte förhandsmodereras, och alltså användarna av webbsidan själva kan lägga till innehåll utan redaktionens medverkan, gäller inte grundlagen och därmed inte heller ensamansvaret för utgivaren. Då ansvarar varje kommentator själv för sina inlägg. Detta är alltså en direkt konsekvens av att redaktionen inte vill ta ansvar för innehållet.

– en annan sak är att den som driver en elektronisk anslagstavla (t.ex. en tidning med kommentarer eller en blogg), enligt den s.k. BBS-lagen ÄNDÅ måste kontrollera kommentarer som inkommer. Denne är dock bara ansvarig för uppenbara fall av uppvigling, barnporr, upphovsrättsbrott, hets mot folkgrupp och olaga våldsskildring, som hen inte tagit bort inom (ca.) en vecka. Förtal, förolämpning och olaga hot är innehavaren av ”anslagstavlan” INTE automatiskt ansvarig för.

– den blogginnehavare som förhandsmodererar kommentarer, är även ansvarig för förtal i kommentarerna, enligt två hovrättsdomar (vars bedömning delas av justitieråd och professorer); anledningen till detta är att den som förhandsmodererar kommentarer själv bestämmer vad som ska spridas till allmänheten, precis som en insändarredaktion