Svenska dagbladet och Dagens Industri rapporterar om att alla vårs Viktor Muller nu planerar att avsätta rekonstruktören Guy Lofalk. Det citat som anförs lyder: ”Saab har beslutat att avsätta Lofalk till varje pris”. Detta uttalande kan tolkas på två sätt, nämligen antingen så att SAAB:s styrelse själv skall avsätta Lofalk eller att den skall se till att någon annan gör det, men för mig framstår den förra tolkningen som mycket mera sannolik: det är SAAB som beslutat att Lofalk skall avsättas, i vilket tycks ligga att SAAB skall göra det självt. Konstigt, tycker jag.

Enligt 10 § lagen om företagsrekonstruktion är det rätten, det vill säga tingsrätten, som utser rekonstruktören. Gäldenären eller borgenärerna har inget att säga till om. Enligt 11 § första stycke samma lag skall rekonstruktören ha borgenärernas förtroende – inget nämns om gäldenärens förtroende. Enligt tredje stycket i paragrafen kan rekonstruktören entledigas om hon inte är lämplig eller om det finns andra skäl till entledigande. Eftersom dock gäldenärens förtroende inte utgör någon av grunderna för att någon skall kunna utses som rekontruktör, har jag svårt att se hur det skall kunna utgöra grund för att en rekonstruktör skall kunna entledigas på grund av bristande förtroende från gäldenärens sida.

De argument som anförs i det brev som tidningarna citerar tycks gå ut på att Lofalk är inkompetent, men det kräver rimligen något mer än blanka påståenden. Det är också ytterst konstigt att dessa påståenden kommer efter det att Lofalk begärt att rekonstruktionen skall avbrytas, med vilket konkursen skulle vara ett faktum: rimligen borde SAAB och Muller ha reagerat när de påstådda händelserna inträffade, inte nu i efterhand när saker och ting inte gått Mullers väg.

Muller har en karriär som internationell affärsjurist bakom sig, men han tycks ha glömt att man bör sätta sig in i lagstiftning och att man behöver bevisa sina påståenden. Redan tidigare har hans förhållande till lagen om företagsrekonstruktion varit konstig: han antydde i somras att poängen med att söka rekonstruktion var att vinna tid för att få en fungerande affärsmodell för SAAB på plats. Det är inte tanken med lagen. Tanken med lagen är att man skall vinna tid att skära bort de delar i ett företag som hotar en kärnverksamhet som går att rädda, inte att rent allmänt ge ledningen tid och utrymme att hitta på något nytt.

Jag har all förståelse för att Muller och de anställda hos SAAB är panikslagna och vill rädda företaget till varje pris. Jag har i synnerhet förståelse för de anställda. Vad gäller Muller anser jag dock att det är dags för honom att inse att hans förhoppningar gått om intet och att han sedan länge inte mer är ensam herre på täppan.

Vänersborgs tingsrätt har visat mod tidigare och tagit det juridiskt korrekta, men socialt och politiskt impopulära beslutet att inte bevilja rekonstruktion; hovrätten visade mindre ståndaktighet gentemot den starka opinionsvinden. Jag hoppas nu att detta brev bidrar till att också hovrätten inser att Muller tappat den sista lilla biten av verklighetsförankring han måhända någon gång haft.

Avsluta SAAB-eländet. Låt bolaget gå i konkurs och utse en konkursförvaltare som förmår rädda det som räddas kan.

*****

Uppdatering: På denna blogg finns något som påstås vara det brev som Muller skrev till styrelsen. Av brevet i sin helhet framgår att Muller förstår att det är domstolens sak att avsätta Lofalk. Det som dock också framgår är att Mullers kritik mest beror på att Lofalk inte tillvaratar ägarnas intressen. Lofalk skall dock inte tillvarata ägarnas intressen, det är inte det som är tanken med en rekonstruktion. Lofalks uppdrag är att rädda verksamheten så gott det går. Dokumentet ger intrycket av att vara ett långt klagomål på att Lofalk inte funnit sig i rollen som konsult till styrelsen, vilket tyder på en konstig förståelse av rekonstruktionsförfarandet.

Men ett varningens ord: vi har ingen garanti att det publicerade dokumentet är äkta. Om det är äkta, fortsätter jag dock att betvivla Mullers verklighetsförankring och lämpligheten av att SAAB skulle få fortsätta rekonstruktionen. Om det är äkta, finns dock också en del frågor att ställa till Guy Lofalk.

Annonser