Marie Karlsson-Tuula har haft tekniska problem och har därför bett mig att under min användaridentitet publicera följande inlägg (som alltså är skriven av henne, inte av mig):

Det är frapperande att se att hur ett så stort företag som Saab bedriver sin verksamhet på sätt som sker nu. Bolaget har inga pengar i kassan och de medel som kommer in lägger kronofogdemyndigheten snabbt vantarna på. Kronofogden är ombud för flera leverantörer som inte fått betalt av Saab. Enligt medierna är kraven uppe i 45 miljoner kronor. Det har inte bedrivits någon som helst produktion i Saab sedan i april månad i år och de anställda har inte fått sina löner utbetalda. Jag ställer mig frågan hur denna kapitalförstöring får lov att fortgå? Jag kan svårligen se att detta är förenligt med vår lagstiftning. Men det får väl en eventuell potentiell rekonstruktör, eller om det blir konkurs, en konkursförvaltare anmäla till åklagarmyndigheten om det skulle befinnas misstanke om brott mot t.ex. borgenärer i 11 kap. brottsbalken. Misstankegraden om att brott har begåtts är låg och det räcker med att det kan misstänkas att brott har begåtts.

Nu höjs det röster om att Saab åter ska bli föremål för företagsrekonstruktion i enlighet med lagen om företagsrekonstruktion. Hur är det möjligt att styrelseordföranden går ut i media och säger att han måste skydda Saab genom att inleda en företagsrekonstruktion. De man ska skydda sig från är de borgenärer- leverantörer- som har fordringsanspråk på Saab. Har han ingen juridisk rådgivare i närheten som kan ta honom i örat?  En företagsrekonstruktion ska bara beviljas av domstol om det finns möjligheter att återfå lönsamheten i bolaget och inte som ett skydd mot att slippa betala sina fordringsägare.

Den förra rekonstruktionen blev ett spel för galleriet. Men då fanns det möjligheter att rekonstruera Saab på ett sådant sätt att det åter skulle kunna bli bärkraftigt. När man talar om rekonstruktion så genomför man det på två sätt. Det ena är en genom en finansiell rekonstruktion, i vilken alla de oprioriterade borgenärerna, d.v.s. bl.a. leverantörerna, får sina fordringar nedskrivna med en viss procent, ett s.k. offentligt ackord. Det andra är sättet är att rekonstruktionen sker i sak. Man tittar då på den verksamhet som bedrivs, om och hur den kan förändras, för att åter bli lönsam. Denna del av rekonstruktionen är det mest viktiga för att företaget åter ska bli lönsamt och lyckas driva verksamheten vidare i fortsättningen. Gör man bara en finansiell rekonstruktion, så visar mina empiriska studier, att man snabbt är tillbaka på ruta ett, d.v.s. befinner sig inom tre till nio månader i samma ekonomiska läge eller till och med i ett sämre ekonomiska läge än när man för första gången ansökte om företagsrekonstruktion. Det är just detta som är det mest problematiska för Saab att man bara gjorde den finansiella rekonstruktionen. Det gjordes ingenting åt verksamheten, produktionen, marknadsföringen, antalet anställda, etc.  Resultatet har vi sett för länge sedan. Det tog inte lång tid efter det att den första rekonstruktionen var avslutad förrän nya pengar behövdes. Den kortsiktiga finansieringen är ett problem för Saab. Under tiden som jag skriver detta får jag upplysningar av en journalist att en finansiär från Kina ska satsa pengar i Saab. I miljardklassen. Är det så, och det beror naturligtvis också på hur stor och omfattande denna finansiering är, kan det kanske finnas en liten möjlighet att rädda Saab genom en företagsrekonstruktion om det nu finns någon som ställer upp och tittar på ärendet. Frågan kvarstår dock om Saab inte har begått brott genom vidaredriften eller på annat sätt. Det som händer under de närmaste dagarna tror jag dock blir helt avgörande för vad som händer med Saab. Men det kan avslutningsvis konstateras att jag aldrig som expert har stött på något liknande och det är väl bra. Någonstans finns det nog, enligt min mening, en hund begraven……Detta kan inte gärna bara vara politik………. Eller? Replikera gärna….