Genom ett diskussionsforum på Internet uppmärksammades jag på denna text av den australiensiska juristen, sedermera domaren, Dyson Heydon (texten var ursprungligen ett tal). Texten är på rätt avancerad engelska och tätt argumenterad, men sammanfattningen kan jag här presentera i min egen översättning till svenska:

Av dessa skäl [som anförs tidigare i texten] bör en domstol inför valet att skipa rättvisa i enlighet med gällande rätt och önskemålet att förhindra orättvisa genom att på ett betydelsefullt sätt ändra rätten, generellt sett tillämpa gällande rätt och lämna det till den lagstiftande församlingen, om den så önskar, att skapa nya och mera rättvisa lagar, undantaget situationer i vilka [en förändring av rätten genom domstolen] inte leder till konflikt med lagstiftaren eller med det allmänna juridiska och politiska systemet samt [av domen] inget finansiellt problem uppstår för det allmänna.

[”For these reasons a court faced with the choice of doing justice according to the existing law and seeking to overcome injustice by effecting a significant change in the law should, apart from cases where no conflict with the legislature or the general legal and political order may arise, and no financial problem is likely to be created for public bodies, generally apply the existing law and leave it to Parliament to make a new and more just law if it desires.”]

När det så ofta påstås att domstolarnas i förhållande till den politiska makten underordnade betydelse skulle vara något speciellt för den svenska rätten, och i tider då Högsta domstolen inte drar sig för att på ett väldigt ingripande sätt förändra gällande rätt (se NJA 2010 s. 467), kan det vara av värde att se någon annan och till yttermera visso en common law-jurist uppmana domstolarna att veta sin plats.

Annonser