Justitiedepartementet har i ett pressmeddelande klartgjort att regeringen går vidare med förslaget till ett strikt föräldraansvar (departementet kallar det för ett principalansvar) trots den starka kritik som riktats mot förslaget i remissinstanserna. Jag – och likaså Juridikbloggens Jakob Heidbrink, som skrev remissyttrande för Jönköpings universitet – är kritisk till förslaget.

I nästa nummer av Svensk Juristtidning har jag en lång debattartikel i saken. Men jag har inte haft några större förhoppningar om att förslaget skulle kunna hejdas – regeringen känner av någon märklig anledning starkt för detta. Sammanfattningen av min kritik i kommande SvJT lyder så här:

Det finns inga egentliga argument som talar för att förslaget skulle kunna få de effekter som eftersträvas. Det finns inga egentliga argument för att inte de nu föreliggande reglerna lika väl kan främja dessa syften. Dessutom så finns det ett samband mellan striktare ansvarsformer och kontroll — och legitimiteten i det strikta ansvaret står ofta just att finna i kontrollen.Det gäller även för rent strikt ansvar. Promemorians förslag utgör ett radikalt frånsteg från det civilrättsliga ansvaret grundläggande värderingar och det saknar därtill stöd i en övertygande rättspolitisk argumentation eller empiriska observationer. Det borde läggas på hyllan.

Annonser