Jakob Heidbrink har här nedan skjutit budbäraren i form av fenomenet sms-lån, men menar att vi inte blir av med budskapet bakom fenomenet. Jag har inte för avsikt att skjuta på budbärare Heidbrink eftersom både han och hans budskap har fog för sig. Det är dock viktigt att bemöta den del av budskapet som beskriver sms-låntagare som, i första hand, dumma. Det är förstås en medveten förenkling Jakob Heidbrink gör och jag är inte ute efter någon billig poäng, utan vill bara understryka att det är en beskrivning som är alltför långt ifrån att träffa helheten. Den omnämnda rapporten från Sveriges konsumenter är förstås inte heller någon sanning i alla avseenden, men att det inte bara handlar om dumhet och (därefter) trångmål, framgår t o m där och är oavsett rapporten ett rimligare antagande. Människan är något mer komplex, inte minst m h t sina relationer och sitt samhällsbygge. Ett samhällsbygge som bygger på reglering. Reglering som måste vårdas m h t såväl nya som gamla fenomen, oavsett om det handlar om svensk reglering eller EG-reglering.

Jag har främst intresserat mig för sms-lånefrågan för att det är ett så tydligt exempel på hur rättspolitiska föreställningar påverkar lagreglers tillämpning – och som här bloggförfattares tvärsäkra,(?) om än indirekta, utsagor om regleringens innehåll. Som Jakob Heidbrink framhåller är temat dock också intressant för att det antagligen är evigt i vår typ av kulturer, om än i olika skepnader. Detta illustrerar inte minst bakgrunden till införandet av ockerregleringen i svensk rätt där unga, relativt intelligenta(!) män i Stockholm drabbades av den tidens tillgänglighet på dyra krediter, vilket ledde till uppmärksammade självmord.

Det finns emellertid fler sådana eviga problem som regleras och där det synes betydligt enklare att nå både politisk samsyn och rättspolitisk enighet i rättstillämpningen. Kanske beror det just på att beskrivningarna av varför, hur och vem de drabbar når fram även på ett förenklat plan? I så fall behövs det kanske andra budbärare som bär fram det budskapet och som inte blir skjutna.

Annonser