Nu är det några år sedan staten skildes från kyrkan. Visserligen lägger sig de nationella politiska partierna fortfarande i verksamheten både direkt som valda i kyrkovalet och i riksdagen, men i princip är kyrkan inte längre en statlig angelägenhet. Staten i form av Skatteverket ställer emellertid upp med tjänsten att driva in medlemsavgifterna till den gamla statskyrkan likväl som andra trossamfund kan begära att få Skatteverket som indrivare och dra medlemsavgiften direkt på lönen på samma sätt som kommunalskatten, utan att passera igenom medlemmarnas plånböcker.

På samma vis tar staten ut en begravningsavgift i form av en procentuell del av lönen. Denna tas ut av alla skattebetalare oavsett religiositet eftersom allas kvarlevor på något sätt måste hanteras efter döden till en viss kostnad för samhället. Och det är här det blir intressant; Kyrkoavgiften är frivillig så den kan man inte säga så mycket om, men begravningsavgiften!

Att den tas ut som en procentuell del av lönen medför att den som tjänar mycket eller lever längre betalar mer i begravningsavgift än den som dör ung och fattig. Ändå är vi alla lika inför döden och det kostar ungefär lika mycket att ta hand om kvarlevorna oavsett samhällsklass. Med ordet avgift avses en kostnad som tas ut för att hantera myndigheternas omkostnader för att utföra något. Om kostnaden för att utföra tjänsten är lägre än inkomsten från avgiften är det egentligen en skatt. I kommunallagen finns reglerat att avgifter inte får vara högre än kostnaden för kommunen. Tanken bakom detta är att en kommun inte skall göra vinst på tjänster som man ofta har monopol på, exempelvis sophämtning. Någon sådan regel finns inte för begravningsavgiften.

Så varför fungerar det som det gör? Varför får inte alla betala samma belopp per år eller några tusenlappar när man dör? Kista och gravsten får man betala själv medan organisten och begravningsförrättaren bekostas av det allmänna. Naturligtvis har det historiska orsaker från när kyrkan var en del av staten och ursprungligen från kyrkans tionde.

Frågan är såklart av marginell ekonomisk betydelse och inget parti kommer någonsin att ändra på nuvarande förhållanden, eftersom man då skulle gynna höginkomsttagare på låginkomsttagares bekostnad. Ändå anser jag att det är principiellt fel med nuvarande system.