Den tyska regering uppges arbeta med ett lagförslag som skulle begränsa möjligheterna att länka och indexera material på nätet. Bakgrunden är att många tidningsföretag är missnöjda med det ”snyltande” som Google News och andra informationsaggregeringstjänster anses stå för.

Tysklands högsta domstol (Bundesgerichtshof) fastslog i det s.k. Paperboy-målet för ett antal år sedan att länkning till öppet tillgängligt material på nätet inte var att betrakta som ett förfogande som omfattades av upphovsmannens ensamrätt. Inte heller var upprepad länkning direkt till nyhetsartiklar på en webbplats att betrakta som ett intrång i det s.k. sui generis-skyddet för databaser (jfr 49 § upphovsrättslagen). En liknande inställning till länkning har intagits av norska Høyesterett, som dock fann att länkning till olovligt tillgängliggjort material kunde ses som medverkan till intrång.

I Sverige har rättsläget varit mer osäkert efter Högsta domstolens avgörande i det s.k. MP3-målet (NJA 2000 s 292), som av vissa har tolkats som att länkning skulle omfattas av upphovsmannens ensamrätt. Alldeles oberoende av hur detta mål ska tolkas kan det konstateras att ensamrätten när det gäller tillgängliggöranden i en nätmiljö nu är harmoniserad inom EU. Detta följer av det s.k. infosoc-direktivet (2001/29/EG). Frågan om länkning i något fall kan ses som en s.k. överföring till allmänheten kan därmed mycket väl komma att hamna i EG-domstolen.

Utrymmet för Tyskland att införa en ny ensamrätt för tidningsföretag och att låta den omfatta länkning och indexering är mot denna bakgrund ganska begränsat. En ny tysk ensamrätt skulle påverka den fria rörligheten på ett område som redan är föremål för harmonisering genom upphovsrättsliga direktiv. Detta talar för att Tyskland inte kan införa en nationellt reglering på området utan måste försöka övertyga EU om behovet, något som säkerligen kan bli svårt.

Annonser