Vid sitt sjunde möte i mars 2008 antog UNHRC resolution 7/22 och skapade ett nytt mandat, en oberoende expert  ”on the issue of human rights obligations related to access to safe drinking water and sanitation”.  Catarina de Albuquerque utsågs senare till oberoende expert och hennes första rapport behandlades på rådets 12:e ordinarie möte och i rapporten försöker hon definiera sanitet i relation till mänskliga rättigheter. Hon redogör för vilka skyldigheter stater har med avseende på sanitet och hon menar att man kan argumentera för att rätten till sanitet är en egen distinkt rättighet. I hennes slutsats skriver hon följande:

International human rights law entails clear human rights obligations related to access to sanitation. The inextricable links between sanitation and so many human rights mean that international human rights law requires States to ensure access to sanitation that is safe, hygienic, secure, affordable, socially and culturally acceptable, provides privacy and ensures dignity in a non-discriminatory manner. However, only looking at sanitation through the lens of other human rights does not do justice to its special nature, and its importance for living a dignified life. In this regard, although the discussion about recognition of a distinct right to sanitation is ongoing, the independent expert supports the current trend of recognizing sanitation as a distinct right.

Under den diskussion som följde hennes presentation av rapporten uttryckte de flesta staterna sitt stöd för hennes redogörelse för staternas skyldigheter avseende sanitet. Några stater (Kina, Norge och Spanien) stödde hennes förslag att rätten till sanitet ska erkännas som en egen rättighet.

USA hade invändningar angående Catarina de Albuquerques slutsatser och den närmare beskrivningen av staternas skyldigheter och Brasilien ansåg att andra MR-frågor hade prioritet. En del stater hade frågor angående den privata sektorns roll angående sanitet och de Albuquerque klargjorde att hennes rekommendationer inte förutsatte att stater ska tillhandahålla sanitet fritt utan avgifter.

Huruvida rätten till sanitet får ett bredare erkännande som en egen rättighet återstå att se och kanske kan man säga att ännu har de nödiga ingen internationell lag.

Annonser